Statut

STATUT FUNDACJI

Fundacja BEZPIECZNI W DOMU

(tekst jednolity)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja BEZPIECZNI W DOMU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez

Pana Antoniego Wolny, zam. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Komuny Paryskiej 6B/10, PESEL 47070105110 zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Mariusza Świerczka w Kancelarii Notarialnej w Bielsku – Białej przy ul. Nad Niprem 2 w dniu

24 lipca 2013r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 6

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przystępować do stowarzyszeń i innych fundacji, a także przystępować do spółek.
 4. Kompetencje w zakresie tworzenia oddziałów, zakładów, filii, przystępowania do stowarzyszeń i innych fundacji, a także przystępowania do spółek, podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z możliwymi innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji czy propagowania jej celów.
 2. Znak słowno – graficzny Fundacji podlega ochronie prawnej.
 3. Znaki słowno – graficzne akcji prowadzonych przez Fundację podlegają ochronie prawnej.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja została powołana w celu:

 1. Propagowania szeroko pojętego (ogień, czad, dym) bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach i mieszkaniach.
 2. Wspierania, inicjowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej domów i mieszkań.
 3. Promowania najwyższej jakości domowych urządzeń grzewczych i ochrony mieszkań.
 4. Udzielania wszechstronnej pomocy pogorzelcom i poszkodowanym w akcjach ratowniczych strażakom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wszelkie możliwe media i wydarzenia – elektroniczne, drukowane, imprezy , w tym między innymi:
 1. Prowadzenie strony internetowej: www.bezpieczniwdomu.org oraz innych aktywności w internecie.
 2. Działalność wydawniczą: książki, foldery, broszury, ulotki, plakaty.
 3. Targi, szkolenia, seminaria, konferencje, prezentacje, konkursy.
 4. Akcje reklamowe – propagujące zasady i rozwiązania przeciwpożarowe.
 1. Współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostkami terenowymi w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej i rozpoznania zagrożeń oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domach i mieszkaniach.
 1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 1. Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej pogorzelcom oraz poszkodowanym w akcjach strażakom.
 1. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar pożarów domowych będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób oraz instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego kwota 1 000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. działalności gospodarczej Fundacji.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Działalność gospodarcza 

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić na terenie kraju i za granicą działalność gospodarczą. Dochody osiągane z tej działalności służą realizacji jej celów statutowych.
 2. Przedmiotem działalności Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacji i Działalności jest:
 1. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet.
 2. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
 3. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
 4. PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi.
 5. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 6. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 7. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 8. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 9. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
 10. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 11. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.
 12. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych.
 13. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 14. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 15. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
 16. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 17. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
 18. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
 19. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
 20. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
 21. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
 22. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
 23. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 24. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
 25. PKD 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa.
 26. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 27. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
 28. PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
 29. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 1. Formą aktywności zmierzającej do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego oraz tworzenie tych spółek.

 

Władze Fundacji.

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji może wchodzić Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Zarząd może uchwalić Regulamin Pracy Zarządu, który zatwierdza Rada Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji praz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3 000 (trzy tysiące) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Jeśli Rada Fundacji dokonuje zmian w statucie z własnej inicjatywy, to uprzednio zmianę opiniuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 27

Statut Fundacji Bezpieczni w Domu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd rejestrowy.

newsletter
social media
nasi partnerzy
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko
KZWM OGNIOCHRON - największy w Polsce producent gaśnic - gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe
Urządzenia pomiarowe Aisko
Domowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Kidde
Zgaś Ryzyko